1. Allmänna villkor

Dessa gäller för samtliga avtalade tjänster om inte annat anges i avtal om hushållsnära tjänster. Med ”uppdraget” avses de tjänster Städade Hem utför åt ”beställaren”, mot ersättning, i enlighet med avtal om hushållsnära tjänster. Med ”huvudavtalet” avses den uppdragsbeskrivning som överenskommit mellan parterna. Huvudavtalet kompletteras av dessa allmänna villkor.

2. Uppdraget

Städade Hem förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett professionellt och för branschen korrekt sätt. Städade Hem skall vid utförandet av tjänsten använda sig av kompetent och lämplig personal.

3. Utrustning

Du som kund skall tillhandahålla fullt fungerande utrustning och material i enlighet med vår ”Att ha hemma” checklista som tillhandahålls av Städade Hem för utförande av städtjänsten.

Kunden ska ha tecknat hemförsäkring. Om beställaren och Städade Hem enats om att beställaren ska tillhandahålla material och om material i sådant fall saknas eller ej är iordningställt, levereras detta av Städade Hem och materialet debiteras enligt kvitto.

Beställd tid

Detta framgår av avtal om hushållsnära tjänster.

Bokning

Med bokning avses per telefon eller e-post av beställare godkänt förslag på tid för tjänstens utförande. Bokning är bindande och kan endast ändras som beskrivet i punkt 4. Städade Hem förbehåller sig rätten att ställa in bokat tillfälle. Detta meddelas Beställaren före uppdragets starttid

4. Avbokning och ombokning

Ett tillfälle kan avbokas av beställaren via mejl eller telefon till Städade Hem. Vid avbokning 1-5 arbetsdagar innan städtillfället debiteras 50%. Vid senare avbokning än 24 timmar debiteras kunden fullt ut.

Uteblivna tillfällen

Om uppdraget inte kan utföras på överenskommen tid och inte avbokats eller ombokats faller tillfället bort och debiteras. Är det en utförare hos Städade Hem som fått förhinder att närvara vid överenskommen tid tar Städade Hem kontakt med beställaren.

Helgdagar

Uppdraget har uppehåll för nationella helgdagar om inte tid har ombokats. Sjukdom påverkar inte reglerna för avbokning, ombokning och uteblivna tillfällen.

5. Städade Hems kvalitetsgaranti

Städade Hem’s kvalitetsgaranti bygger på och gäller enligt checklista på den tjänst du beställt.Vi vill att du kontaktar oss om du inte är nöjd av någon anledning.

6. Uppsägningstid

Abonnemang löper tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om 30 dagar.

7. Betalningsvillkor

Fakturering sker den 15:e varje månad. Betalning skall ske senast inom 15 dagar från fakturadatum eller om det är till fördel för kunden det förfallodatum som anges på fakturan. Vid betalning ange OCR-numret som referens. Tilläggstjänster faktureras löpande av leverantören och betalning skall vara Städade Hem tillhanda senast 15 dagar efter fakturadatum. Det är beställarens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits. Om skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning eller om Städade Hem blir återbetalningsskyldig för utbetalt belopp har Städade Hem i efterhand rätt att kräva beställaren på motsvarande belopp.

8. Prisjustering

Priserna för tjänster framgår av avtal om hushållsnära tjänster. Städade Hem förbehåller sig rätten att justera priserna. Sådan ändring skall aviseras minst en månad i förväg på adressen www.stadadehem.se eller via nyhetsbrev. Varken prissänkningar eller prishöjningar påverkar en tjänst som redan är utförd.

9. Arbetsledning och kontaktperson

Arbetet leds och kontrolleras av Städade Hems arbetsledare. Arbetsledaren rapporterar till beställarens kontaktperson. Beställaren skall utse kontaktperson till vilken Städade Hem kan vända sig för rapportering och förfrågningar.

10. Nycklar mm

Beställaren skall tillhandahålla Städade Hem rätt antal nycklar, portkod eller motsvarande, för tillträde. Städade Hem ser gärna att beställaren lämnar två ex av oss utkvitterade nycklar för att underlätta hanteringen vid vikarie. Städade Hem förser nycklarna med registrerade nummerbrickor. Återlämnande av nycklar sker endast till den person hos beställaren som inlämnat dessa eller genom rekommenderat brev.

11. Ansvar

Städade Hem är skyldig att utge ersättning för skador som tillfogats beställaren på grund av Städade Hems del. Personskador regleras i enlighet med Städade Hems försäkring. Beställaren skall så långt möjligt vidta åtgärder för att begränsa skadans omfattning. Städade Hem kan inte göras ansvarigt för maskinhaveri eller andra skador som orsakas av normalt slitage på beställarens maskiner.

Eventuella skador eller annan åverkan på maskiner som användes av Städade Hems utförare, som inte orsakas av slarv eller annan skadegörelse av denne, skall ersättas av beställaren. Om beställaren kräver ersättning för skadad maskin skall det skadade objektet lämnas över till Städade Hem. Skaderapport/-anmälan skall lämnas in skriftligt och i de fallen det är möjligt skall bild bifogas.

12. Ersättningsanspråk på grund av skada

Eventuellt ersättningsanspråk skall anmälas inom skälig tid skriftligt till Städade Hem, dock senast fem (5) arbetsdagar efter att skadan konstaterats.

Om ersättningsanspråket anmäls senare förlorar beställaren rätten att åberopa felet.

13. Försäkring

Städade Hem innehar ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna villkor. Städade Hem har försäkringar som täcker både person- och sakskada vid varje skadetillfälle. Städade Hem är även försäkrad mot låsbyten som kan inträffa vid förlust av nycklar.

14. Ändringar och tillägg

Villkorsändringar meddelas beställaren minst två veckor innan ikraftträdande. Villkoren publiceras på Städade Hems hemsida: www.stadadehem.se

15. Hävning

Om betalning inte erläggs i rätt tid och beställaren trots påminnelse därom inte har betalt, har Städade Hem rätt att upphöra med arbetet och häva avtalet i enlighet med konsumenttjänstlagens bestämmelser.

16. Sekretss

Varje uppdrag behandlas med sekretess. Städade Hems medarbetare har skrivit på en sekretessförbindelse och

därmed tystnadsplikt. Beställare förbinder sig i sin tur

att behandla information och material från Städade Hem

i form av referenser och dylikt konfidentiellt.

Kan vi hjälpa dig med något?

Please enter a message.